issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Зайцева А.В.

 

У статті розкрито організаційно-методичні основи співтворчості викладача і студента у навчально-виховному процесі. Виокремлено етапи формування художньо-смислової позиції студента у процесі інструментально-виконавської підготовки та педагогічні умови, спрямовані на успішну реалізацію його творчих можливостей у процесі навчальної взаємодії.

 

Ключові слова: організаційно-методичні основи, творча взаємодія, художньо-смислова позиція.

 

Література

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев.– М.: КлассикаXXI, 2008.– 352 с.

2. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М. С. Каган. ‒ М.: Политиздат,1988. – 319 с.

3. Каган М. С. Социальные функции искусства / Моисей Самойлович Каган. – Л. : Знание, 1978. – 188 с.

4. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество /Виктор Абрамович Кан-Калик, Николай Дмитриевич Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.

5. Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх  учителів мистецьких дисциплін : Автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Валерій Федорович Орлов ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти  АПН України. – Київ. – 2004. – 45 с.

6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) : [монографія] / Галина Микитівна Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.

7. Ражников В.Г. Динамика художественного сознания в музыкальном обучении: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 1993. – 70с.