issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ

 Журба К. О.

кандидат педагогічних наук, докторант, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розглянуто проблему виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи на основі філософських і психологічних досліджень. Увагу приділено розумінню смислу життя і смисложиттєвих цінностей представниками різних філософських і психологічних наукових шкіл і течій (ірраціоналізму, екзистенціоналізму, феноменології, персоналізму, інтуїтивізму, неофрейдизму, неокантіанства, антропоцентризму). Більшість філософів і психологів сходяться на думці, що цінностями смислу життя є свобода, любов, гідність, істина, справедливість, добро, які визначають значущість і привабливість життя для кожної людини.

 

Ключові слова: цінності смислу життя, істина, любов, свобода, гідність, справедливість, добро.

 

Література

1. Бердяев Н. А. О назначении человека / Николай Александрович Бердяев. ‒ М. : Республика, 1993. ‒ 383 с.

2. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник / Іван Дмитрович Бех.– К.: Либідь, 2008.– 848 с.

3. Карпинский К.В. Опросник смысложизненного кризиса: монография / К.В.Карпинский.– Гродно: ГрГУ, 2008. ‒ 108 с.

4. Кремень В.Г. Філософія: Логос. Софія. Розум: [підручник для студ. вищих навч. закладів] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. ‒ 432 с.

5. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі /Василь Григорович Кремень.– К.: Т-во „Знання” України, 2010. ‒ 520 с.

6. Левшина А. А. Смысложизненные стратегии активного социального поведения различных групп молодежи : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.01 ‒ Общая психология, психология личности, история психологии / Левшина Анастасия Андреевна. ‒ Ростов-на-Дону, 2011. ‒ 223 с .

7. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 „Соціальна філософія та філософія історії” /В. О. Огнев’юк. – К., 2003. – 23 с.

8. Рубинштейн М. М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу / Мойсей Матвеевич Рубинштейн ; под ред. Н. С. Плотникова, К. В. Параджаева. ‒ М. : Территория будущего, 2008. ‒ Т. 1. ‒ 480 с. ‒ (Серия „Университетская библиотека Александра Погорельского”).

9. Франк С. Л. Духовные основы общества / Семен Людвигович Франк. ‒ М. : Республика, 1992. ‒ 511 с. ‒ (Мыслители ХХ века).

10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление : пер. с нем. / Артур Шопенгауэр. – Мн. : Попурри, 1999. – Т. 2. ‒ 832 с .