issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Жаровська О. П. 

асистент кафедри стилістики української мови й журналістики Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

Висвітлено змістові та сутнісні складові національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічного університету. Розкрито основні визначальні характеристики національної самосвідомості у навчанні та вихованні студентів. Закцентовано на тому, що патріотичне виховання ґрунтується на національній самосвідомості, у якій загальнолюдське проявляється в неповторному бутті нації.

 

Ключові слова: національна самосвідомість, свідомість, патріотизм, патріотичне виховання, громадянське виховання, національне виховання.

 

Література

1. Гаєвий Л. Не втратити молодь / Л. Гаєвий // Просвіта. – 1996. – 26 жовтня. – С. 3.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Мартинюк І. Національне виховання як основа розвитку активної особистості // Урок української. –– № 7. – С. 29–

4. Погрібний Д. Ще раз про національне виховання // Освіта. –№ 42–– С. 6–

5. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К. : Ґенеза, 1997. – 400 с.

6. Потапчук Т. В. Теоретичні основи формування національно-культурної ідентичності студентської молоді / Т. В. Потапчук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 82‒

7. Шестопалюк О. В. Громадянське виховання майбутніх учителів: теоретичні і методичні аспекти : монографія. – Вінниця : Консоль, 2008. – 260 с.