issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Євтушенко Н. А.

провідний спеціаліст відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освітиДержавної установи “Інститут інноваційних технологій та змісту освіти” Міністерства освіти і науки України

 

У статті розглянуто сутність феномену «міжкультурна толерантність», вікові особливості молодших школярів у контексті виховання міжкультурної толерантності. Представлено навчальні мотиви та інтереси дітей цієї вікової групи, етичні уявлення, стосунки між учителем і учнями, однолітками; визначено основні характеристики толерантної особистості.

 

Ключові слова: міжкультурна толерантність, молодші школярі, вікові особливості, культурні відмінності.

 

Література

1. Байбородова Л. В. Воспитание толерантности у школьников в процессе совместной деятельности / Л. В. Байбородова, А. А. Кораблева // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 1. ‒ С. 82‒93.

2. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипниченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.].‒ 2-ге вид.– К.: Каравела, 2008.– C.

3. Голованова Н.Ф. Педагогические основы социализации младшего школьника: дисс… д-ра пед. наук : 13.00.01 – общая педагогика / Н. Ф. Голованова. – Санкт-Петербург, 1996. – 327 с.

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. / С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., доп. і випр. ‒ Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 461.

5. Липкина А. И. Психология самооценки школьника : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. ‒ М., 1974.

6. Славина Л. С.Трудные дети : избр. психол. труды / Л. С. Славина ; под ред. В. Э. Чудновского ; МПСИ. ‒ Воронеж : МОДЭК, 2006. – С.

7. Толерантность / М. П. Мчедлов [и др.] ; общ. ред. М. П. Мчедлова ; Институт комплексных социальных исследований РАН, Исследовательский центр “Pелигия в современном обществе”, Московский гос. социальный ун-т. ‒ М. : Республика, 2004. ‒ С. 9‒15.

8. Эриксон Э. Г. Детство и общество / пер. [с англ.] и науч. ред. А. А. Алексеев. ‒ СПб. : Летний сад, 2000. ‒ С. 416.