issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ У ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ У ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Долгова О. В. 

молодший науковий співробітник лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України

 

Порушено проблему формування організаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування. За результатами теоретичного аналізу наукової літератури уточнено понятійний апарат дослідження означеної проблеми, сутність поняття “організаційно-управлінські вміння”, окреслено перспективи подальших наукових розвідок.

 

Ключові слова: уміння, організаторські уміння, управління, менеджмент, управлінські уміння, організаційно-управлінські уміння, дитяче об’єднання, учнівське самоврядування.

 

Література

1. Зубкова М. О. Проблеми формування організаторських умінь майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки / М. О. Зубкова // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Вип. 127/2012. Серія: Педагогіка. ‒ Севастополь, 2012.

2. Кєжковська І. Л. Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально-виховному процесі : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. Л. Кєжковська. – Тернопіль 2010. – 21 с.

3. КоломінськийН.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія / Н.Л.Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 286с.

4. Монастирський Г. Л. Теорія організації : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський. ‒ К. : Знання, 2008. ‒ 319 с.

5. Новий англо-український та українсько-англійський словник / уклад. В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський. ‒ Харків : Єдінорог, Світовид, Промінь, 2000. ‒ 576 с.

6. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – С. 56

7. Сопівник Р. В. Роль наставників академічних груп у процесі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу України / Р. В. Сопівник // Теоретико-медодичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, книга 3. ‒C.190‒201.

8. Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С. М. Гончарова.– Рівне: НУВГП, 2008.– 264 с.

9. Шаповалова Н. А. Педагогические условия подготовки актива ученического самоуправления к участию в управлении общеобразовательным учреждением : автореферат дис. … канд. пед. наук. ‒ Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-podgotovki-aktiva-uchenicheskogo-samoupravleniya-k-uchastiyu-v-upra#ixzz305ZAboE4. ‒ Назва з екрана.