issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФЕНОМЕН ТЕРПИМОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

ФЕНОМЕН ТЕРПИМОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

Докукіна О. М.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто особливості сучасного тлумачення терпимості та толерантності, парадигма ставлень терпимості, толерантності, нетерпимості, їхня сутність і структура, змістові компоненти, внутрішні механізми утворення і розвитку. Висвітлено головну різницю між терпимістю і толерантністю, яка полягає в їх мотиваційно-ціннісному вираженні.

 

Ключові слова: терпимість, толерантність, нетерпимість, прийняття, терпіння.

 

Література

1. Бех І. Д. Гуманістична педагогіка: перипетії становлення / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – Т. 4, № 2. – С. 120‒123.

2. Братченко С. Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала : метод. пособ. для школьных психологов / С. Л. Братченко. – Псков, 1997. – 157 с.

3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) : [монография] / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Московского университета, 1984. – 200 с.

4. Жадан О. Л. Соціальний та педагогічний вимір толерантності / О. Л. Жадан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 8, кн. І. – К., 2005. – С. 78.

5. Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика толерантности : учеб. пособие для слушателей с-мы дополнительного проф. пед. образования / Е. Ю. Клепцова. – М. : Академический Проект, 2004. – 176 с.

6. Психология личности : словарь-справочник / П. П. Горностай, Т. М. Титаренко, С. В. Васьковская [и др.] ; под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 318 с.

7. Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.

8. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с.