issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гринькова Н. М. 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

 

У статті розкрито зміст і структуру поняття “педагогічна компетентність батьків”, охарактеризовано її компоненти та показники: когнітивно-орієнтаційний, емоційно-ціннісний, діяльнісний. Представлено методичні аспекти підвищення педагогічної компетентності батьків з питань морального виховання учнів початкової школи в умовах позашкільного навчального закладу, розроблені у контексті проведеної дослідно-експериментальної роботи.

 

Ключові слова: компетентність, компетенція, педагогічна компетентність батьків, позашкільний навчальний заклад, моральне виховання, молодший школяр, зустрічі “у колі сім’ї”, “уроки взаємонавчання”.

 

Література

1. Про освіту: Закон України [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 23.05.1991 №1060-XII, редакція 01.04.2014, підстава наказ №1166-18. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page3. ‒Назва з екрана.

2. Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів / І. Д. Бех // Шкільний світ. – 2005. – № 45 (грудень). – С. 4‒11.

3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МОУ. – 1996. – № 13. – С. 2‒5.

4. Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2014. – 440 с.

5. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. – 2001. – 11–18 липня. – С. 2–6.

6. Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №124.– Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua//activity/education/extracurricular-activities-and-children-rights-protection/196/6561/. ‒ Назва з екрана.

7. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 784 с

8. Шагай Н. М. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Н. М. Шагай ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2007. – 339 с.