issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

УЧИТЕЛЬ ЯК ПРОВІДНИК ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

УЧИТЕЛЬ ЯК ПРОВІДНИК ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Гаряча С.А.

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

 

У статті висвітлено проблему орієнтації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах на гуманістичні цінності, проаналізовано програмні документи та праці філософів і педагогів у цьому контексті, розглянуто питання формування етичної культури педагога. Охарактеризовано категорії: добро, справедливість, гідність, совість, відповідальність, які є визначальними в етичній культурі вчителя.

 

Ключові слова: етична культура, етична категорія, принципи, педагог-гуманіст, моральні цінності педагога.

 

Література

1. Амонашвили Ш. А. Баллада о воспитании. Истинное воспитание Ребенка – в воспитании самих себя / Ш. А. Амонашвили. – Артемовск, 2008. – С. 172.

2. Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів. До факультативного курсу “Основи гуманістичної моралі” / І. Д. Бех, Н. І. Ганусенко, К. І. Чорна // Шкільний світ. – 2005. – № 45. – С. 4‒11.

3. Волик Л. В. Синдром CF (CHILDFREE) як нова альтернатива народженню та вихованню дітей // Шлях освіти.– 2013. ‒№1. ‒ С.15‒18

4. Духовный Свет в жизни учителя : сб. философ. статей. – Донецк : Цифровая типография, 2009. – 226 с.

5. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании : [пер. с польского] / Януш Корчак. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.

6. Манифест гуманной педагогики / Ш. А. Амонашвили ; [Всеукраинская культурно-образовательная ассоциация Гуманной педагогики, Артемовский Центр Гуманной Педагогики]. ‒ Донецк : Ноулидж (донецкое отделение), 2011. – 43 с.

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html. ‒ Назва з екрана.

8. Педагогічна Конституція Європи [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.arpue.org/index.php/ru/hlavnaia/104-pedagogicheskaya-konstitutsiya-evropy/141-pedahohichna-konstytutsiia-yevropy-1.

9. Смолінська О. Є. Особистість майбутнього фахівця в культурно-освітньому просторі педагогічного університету / О. Є. Смолінська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ C.181‒189.

10. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський.– К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С. 403–637.

11. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т.Т. 3: Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина / Василь Олександрович Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1977.–670 с.