issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СФОРМОВАНІСТЬ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

СФОРМОВАНІСТЬ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

Гарнійчук В. М.

молодший науковий співробітник лабораторії морально-етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Обґрунтовано актуальність проблеми патріотизму старших підлітків для сучасного процесу державотворення. Визначено компоненти, критерії та показники сформованості патріотизму цієї групи дітей. Висвітлено інтегративні компоненти патріотизму старших підлітків, визначені через ціннісні ставлення: до Батьківщини, до народу та до себе як громадянина-патріота незалежної України. Виокремлено три критерії вихованості патріотизму старших підлітків: емоційно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний.

 

Ключові слова: патріотизм, ціннісні ставлення, компоненти, критерії, показники.

 

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. вид. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

2. Маршицька В. В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Маршицька Вікторія В’ячеславівна. – К., 2003. – 186 с.

3. Монахов М. І. Изучение эффективности воспитания: теория и методология / М. І. Монахов.  – М., 1981. – 144 с.

4. Мясищев В. Н. Психология отношений / [под. ред. А. А. Бодалева]. – М. : Ин-т практ. психологии; Воронеж : ЛОДЭК, 1995. – 356 с.

5. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / [сост. В. Н. Назаров, Г. П. Сидоров ]. – М. : Политиздат, 1989. – 605 с.