issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Вишнівська Н. В. 

старший викладач кафедри початкової освіти та методик природничих дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Визначено потенціал загальноосвітніх шкіл-інтернатів щодо виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку; особливості виховання милосердя молодших школярів в позаурочній діяльності інтернатних закладів. Обґрунтовано педагогічні умови, форми і методи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

 

Ключові слова: милосердя, учні молодшого шкільного віку, позаурочна діяльність, загальноосвітні школи-інтернати, педагогічні умови, форми і методи виховання милосердя.

 

Література

1 Канішевська Л.В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія /Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

2. Кашлев С. С. Педагогика: теория и практика педагогического процесса : учеб. Пособие : в 3 ч. / Сергей Семенович Кашлев. – Минск : Зорны верасень, 2008. ‒ Ч. 2. – 208 с.

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студ. пед. факультетів] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с

4. Формування життєвої компетентності вихованців у закладах інтернатного типу : навч.-метод. посібник /[Л.В.Канішевська та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 172 с.

5. Хижняк А. В. Дігностика рівнів вихованості чуйності у молодших школярів / А. В. Хижняк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.