issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАНОСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАНОСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Вербицький О. В.
аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

Представлено методику констатувального етапу педагогічного експерименту, спрямованого на визначення рівнів вихованості міжетнічної толерантності учнів старших класів загальноосвітньої школи. Визначено критеріальні характеристики, розроблено систему показників та апробовано методику діагностування рівнів вихованості міжетнічної толерантності у старшокласників.


Ключові слова: міжетнічна толерантність, старшокласники, констатувальний эксперимент, компоненти, критерії, показники та рівні вихованості міжетнічної толерантності старшокласників.


Література
1. Борисов В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнів та студентської молоді : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / В. В. Борисов. — К., 2005. — 528 с.
2. Волошина О. В. Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / О. В. Волошина. — Херсон., 2007. — 22 с.
3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. — Київ-Вінниця : Вінниця, 2008. — 278 с.
4. Грива О. А. Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.10 «Філософія освіти» / О. А. Грива. — К., 2008. — 34 с.