issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОПОВАГИ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОПОВАГИ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Бернацька О. Б.
науковий співробітник лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Вивчення теоретичних основ формування взаємоповаги як сімейної цінності у старшокласників інтернатних закладів та аналіз практики роботи інтернатних закладів дали автору змогу обґрунтувати нарративний кейс-метод, соціально-психологічний тренінг з використанням рольових ігор та елементів плейбек-театру як інноваційні технології педагогічного експерименту.


Ключові слова: старшокласники інтернатних закладів, сімейні цінності, взаємоповага, інноваційні технології, нарративний кейс-метод, соціально-психологічний тренінг, рольові ігри, плейбек-театр.


Література
1. Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей / Джон Боулби // пер. с англ. В. В. Старовойтова. — 2-е изд. — М. : Академический Проект, 2006. — 232 с. — (Психологические технологии).
2. Винникотт Д. В. Игра и реальность / Д. В. Винникотт. — М. : Ин-т общегуманитарных исследований, 2008. — 240 с.
3. Дмитриева М. А. Формирование ценностного отношения к семье у старших школьников : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Дмитриева Марина Александровна. — Ростов-н/Д, 1999. — 203 с.
4. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры : книга для учителя / С. В. Ковалев. — М. : Просвещение, 1991. — 143 с. : ил. — (Психолог. наука — школе).
5. Левицкая И. Б. Воспитание ценностного отношения к семье у старшеклассников в условиях школьного образования : дисс. … канд. пед. наук : 13.01.01 / Ирина Борисовна Левицкая. — Ростов-н/Д, 2002. — 175 с.
6. Мороз Р. А. Анализ результатов експериментального влияния семейных нарративов на формирование личностной идентичности детей старшего дошкольного возраста / Руслана Анатольевна Мороз // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. — № 7. — 2013. — С. 201-207.
7. Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаємопорозуміння в позашкільних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Вікторія Григорівна Муромець. – К., 2013. – 256 с.
8. Рассказова Е. И. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы [Электронный ресурс] / Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева // Психологические исследования. — 2011. — № 3. — Режим доступа : http://psystudy.ru.
9. Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Г. Д. Хархан // Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 2011. — 20 с.
10. Fraenkel P. Narrative and Collaborative Practices in Work with Families that Are Homeless / P. Fraenkel, T. Hameline, M. Shannon // Journal of Marital and Family Therapy / [перевод Т. Арчаковой и Д. Кутузовой]. — July. — 2009.