issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ананко Т. В.

аспірант кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка

У статті розглянуто професійну орієнтацію як систему підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів України до професійної діяльності. Охарактеризовано основні елементи системи профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи. Акцентовано на принципах діяльності системи професійної орієнтації в умовах навчально-виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів України.


Ключові слова: професійна орієнтація, професійна консультація, професійний відбір, професійна інформація, система профорієнтації, професійна активізація, принципи профорієнтаційної роботи.

 

Література
1. Волощук І. П. Професійні ціннісні орієнтації як чинник свідомого вибору професії / І. П. Волощук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. — К., 2006. — Вип. 9, кн. 1. — С. 367-373.
2. Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / Н. О. Гончарова. — К. : Слово, 2010. — 168 с.
3. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников / Н. Н. Захаров, В. Д. Симоненко. — М. : Просвещение, 1989. — 446 с.
4. Побірченко Н. Успішна професія — як її обирають: нові підходи до організації проф. самовизначення учн. молоді / Н. Побірченко, О. Мерзлякова // Психолог. — 2009. — № 1. — С. 12-16.
5. Пряжникова Є. Ю. Профорієнтація / Є. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. — М. : Академія, 2013. — 496 с.
6. Скиба М. Є. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навч. посіб. / М. Є. Скиба, О. М. Коханко. — Хмельницький : ХНУ, 2007. — 322 c.
7. Харченко Е. И. Ключевые компетенции как основа проектов реорганизации систем допрофессионального образования / Е. И. Харченко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. — 2002. — № 2. — С. 103-106.
8. Харченко Е. И. Проблемы профессиональной ориентации молодёжи в условиях новой экономики / Е. И. Харченко // Зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Ч. 2. — Луганск, 2002. — С. 272-273.
9. Хромова О. Л. Обґрунтування системного підходу в дослідженні роботи школи з педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників / О. Л. Хромова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. , 2012. — Вип. 16, кн. 3. — С. 304-311.
10. Чистякова С. Н. От обучения к профессиональной карьере : программа с методическими рекомендациями / Н. С. Чистякова, Н. Ф. Родичев. — М. : Академия, 2012. — 64 с.
11. Янцур М. С. Професійна орієнтація і методика професійної роботи : курс лекцій [навч. посіб. для студент. ВНЗ] / М. С. Янцур. — К. : Слово, 2012. — 464 с.