issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОЛІЗІЇ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

КОЛІЗІЇ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Бех І. Д.

академік, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України


У статті розкрито суперечливі тенденції розгортання суб’єкт-суб’єктної взаємодії як міжособистісних взаємин. У феномені обіцянки наголошено на гамі сильних емоційних переживань позитивної і негативної спрямованості. Акцентовано на почутті спорідненості у міжособистісних взаєминах як загальнолюдського імперативу. Простежено рольові відносини у контексті їхнього впливу з позиції різної соціальної ваги певних ролей. Аналізується феномен ціннісної вищості. Розкрито недостатньо відомий соціальний чинник — «думка іншого щодо мене», який може позитивно відбитися на процесі розвитку і саморозвитку підростаючої особистості.

 

Ключові слова: суб’єкт-суб’єктна взаємодія, міжособистісні взаємини, почуття спорідненості, обіцянка, ціннісна вищість, розвиток, саморозвиток.


Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2008. — 848 с.
2. Казанская В. Г. Личность ученика и учителя в начальной школе / В. Г. Казанская. — СПб. : КАРО, 2004. — 208 с.
3. Коротов В. М. Воспитывающее обучение / В. М. Коротов. — М. : Педагогика, 1980. — 192 с.
4. Лийметс Х.-Й. Как воспитывает процесс обучения / Х.-Й. Лийметс. — М., 1982. — 76 с.
5. Маленкова Л. И. Теория и методика воспитания / Л. И. Маленкова. — М. : Педагогическое общество России, 2002. — 480 с.
6. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К. : Богданова А. М., 2009. — 226 с.
7. Сокольников Ю. П. Теория воспитательного пространства / Ю. П. Сокольников. — М. : Наука, 1977. — 391 с.
8. Юрьевич А. В. Нравственность как психологическая проблема / А. В. Юрьевич // Вопросы психологии. — 2009. — № 4. — С. 3-13.