issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ШЛЯХИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ШЛЯХИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Матвієнко О. В.

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Розглянуто шляхи та умови формування гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі взаємодії сім’ї і школи. Інтегруючись у ціннісно-нормативну систему суспільства, сім’я виступає як соціальний інститут, який допомагає регулювати й контролювати поведінку членів сім’ї. Сім’я і школа мають значний вплив на розвиток дитини, тому консолідація їхніх зусиль є надзвичайно важливим завданням і необхідною умовою успішного виховання молодших школярів

 

Ключові слова: цінності, морально-духовний розвиток, гуманізм, виховний процес, діти молодшого шкільного віку, сім’я, взаємодія сім’ї і школи.

 

Література

Боришевський М. Й. Духовні цінності в становленні особистості-громадянина / М. Й.Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. ‒ № 1. – С. 144–150.

Зязюн І. А. Криза цінностей – катастрофа суспільства і держав / І. А. Зязюн // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. Вип. 2. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; ред. кол. В. Г.Кремень [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – Вип. 2. ‒ 312 с.

Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, ґенеза / О. В. Киричук // Тези доповідей. Конференція: Духовність. Ментальність. Саморозвиток особистості. – Київ-Луцьк, 1994. – Ч. 1. – С. 11–12.

Москалець В. Психологічне обґрунтування української школи / Москалець В. – Львів : Світ, 1994. – 119 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.

Савка В. Є. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії : монографія / Є. В. Савка, Н. А. Уманець. – Львів : Видавництво Національного ун-ту „Львівська політехника”, 2008. – 180 с.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.