issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Маслюк К. А.

викладач кафедри української мови та методик викладання, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Розкрито сутність понять „культура”, „самовизначення”, „культура самовизначення” „культурна ідентифікація”. На основі аналізу наукових джерел встановлено, що культура самовизначення передбачає здатність особистості до здійснення значущих ціннісних виборів, визначення свого місця в різних сферах життєдіяльності, успішність реалізації життєвих планів, встановлення стійких і конструктивних відносин з навколишнім світом. Доведено важливість формування культури особистісного самовизначення сучасних студентів, орієнтації вищої освіти на задоволення їхньої потреби в самоактуалізації.

 

Ключові слова: культура, культура самовизначення, особистість, студенти, вища освіта.

 

Література

Быстрицкий Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / Е. К. Быстрицкий. – К. : Наукова думка, 1991. – 200 с.

Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика / А. С. Запесоцкий. – М. : Наука, 2002. – 456 с.

Малютина Н. Р. Воспитание личности педагога как процесс культурной идентификации : автореф. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования”/ Н. Р. Милютина. – Волгоград, 2000. – 20 с.

Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 108–116.

Немов Р. С. Психология: словарь-справочник : [в 2 ч.] / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с.

Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – М. : Республика, 2001. – 719 с.

Фомина Т. А. Социокультурная самоидентификация современного российского студенчества: региональный аспект : [монография] / Т. А. Фомина. – Ставрополь, 2007. – 149 с.

Kroeber A. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions / Kroeber A.L., Kluckhon C. [Wayne Untereiner Alfred G. Meyer]. – N.  : Vintage Books, 1952. – 448 p.