issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРАКТИКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРАКТИКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Маринич В. Л.

науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України

 

Обґрунтовано шляхи впровадження здоров’язбережувальної компетентності у практику позашкільної освіти. Виявлено сутність готовності педагогів позашкільних навчальних закладів до її впровадження. Описано зміст тренінгу для педагогів позашкільних навчальних закладів з метою формування системного бачення шляхів формування здоров’язбережувальної компетентності в гуртках фізкультурно-спортивного і оздоровчого напрямів позашкільної освіти.

 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, позашкільні навчальні заклади, педагоги, підвищення кваліфікації.

 

Література

Бех І. Д. Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 63–66. 

Джонсон Д. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве / Д. Джонсон, Э. Джонсон-Холубек / пер. с англ. З. С. Замчук. ‒ СПб. : Экономическая школа, 2001. – С. 17–20.

Захаріна Є. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури дo пoзакласнoї та пoзашкільнoї oздoрoвчo-вихoвнoї рoбoти : автoреф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Є. А. Захаріна. – Запoріжжя, 2013. – 41 с.

Золотарева А. В. Дополнительное образование детей россии в ХХІ веке : метод. пособ. / А. В. Золотарева. – Прага-Ярославль : ЕАICY–ЯГПУ, 2013. – С. 6–9.

Лібанова Е. М. Демографічні зрушення в контексті соціального розвитку / Е. М. Лібанова [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.idss.org.ua/conference.html. ‒ Назва з екрана.

Неформальное образование для региональных демократических трансформаций, 2012 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%text. ‒ Назва з екрана.

Ротфорт Д. В. Модель взаємодії сім’ї та школи у формуванні культури здоров’я молодших школярів / Д. В. Ротфорт // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 146‒153.

Ротфорт Д. В. Освітньо-виховне середовище формування культури здоров’я молодшого школяра у взаємодії сім’ї та школи / Д. В. Ротфорт // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 2. ‒ С. 230‒239.

Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. внз фіз. виховання і спорту : у 2-х т. Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – С. 320–321.