issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Литовченко О. В.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України

 

Матеріали статті розкривають теоретичні і практичні аспекти проблеми соціально-педагогічного супроводу соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах. Соціально-педагогічний супровід передбачає створення педагогічних, соціальних, психологічних умов для успішного розвитку дитини, її освіти, виховання, становлення. У статті актуалізовано роль позашкільної освіти як інституту соціального виховання, сучасний зміст якого має бути спрямований на розширення світогляду, виховання патріотичних почуттів, громадянських якостей особистості.

 

Ключові слова: позашкільні навчальні заклади,соціально-педагогічний супровід, соціальне становлення особистості, соціальне виховання.

 

Література

Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо ; [пер. с англ. Н. Мальгина, А. Федоров]. – СПб.: Питер, 2000.

Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу : колективна монографія / [Вербицький В. В., Литовченко О. В., Ковбасенко Л. І. та ін.] ; за ред. О. В. Литовченко. ‒ К. : Педагогічна думка, 2012. ‒ 192 с.

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: деякі нотатки про сьогодення / Г. П. Пустовіт // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді у креативному освітньому соціумі : матеріали наук.-практ. конф. (Суми, 16‒17 вересня 2008 р.). – Суми, 2008. – С. 6‒21.

Рожков М. И. Социально-педагогическое сопровождение детей как функция учреждений дополнительного образования // Роль и место учреждений дополнительного образования детей в социально-экономическом развитии регионов : сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. / под. ред. Т. Н. Гущиной, А. В. Золотаревой, С. Л. Паладьева. – Ярославль : изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – С. 46–52.

Хоронжук В. І. Соціально-педагогічна підтримка особистості як наукова проблема / В. І. Хоронжук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.