issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ТРАДИЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» У ПРОЦЕС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ТРАДИЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» У ПРОЦЕС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Леоненко А. В.

старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культуриІнституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 

Обґрунтовано потребу вдосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників. Наведено основні підходи до визначення поняття «патріотичне виховання». Запропоновано розробку спецкурсу «Патріотичне виховання молоді на традиціях національної фізичної культури».

 

Ключові слова: фахова підготовка,патріотичне виховання, традиції фізичної культури.

 

Література

Абрамчук О. В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Абрамчук Оксана Володимирівна ; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 19 с.

Бака М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : навч.-метод. посібник / М. М. Бака, В. П. Корж. – К. : ПВА «Книга пам’яті України», 2004. – 464 с.

Бех І.Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод посібник / І. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Борищак М. Національно-патріотичне та військово-фізичне виховання студентів та курсантів в Україні / М. Борищак, І. Гузенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2003. – № 17. – С. 71–77.

Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навч.-метод. посіб. / авт. кол.: І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 240 с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Сущенко Людмила Петрівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2003. – 33 с.