issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ ШЛЯХЕТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ І ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

ВИХОВАННЯ ШЛЯХЕТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ І ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

Лаппо В. В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Стаття присвячена проблемам формування шляхетності як особистісної якості. На основі історико-педагогічних джерел автор актуалізує потребу у відродженні виховних традицій українського народу, що сприяли становленню шляхетної людини. Наявність позитивних тенденцій у розв’язанні означеної проблеми проілюстрована інноваційними педагогічними технологіями, спрямованими на системне виховання шляхетної особистості.

 

Ключові слова: шляхетність,шляхетне виховання, виховання шляхетності.

 

Література

Алчевская Х. Д. Історія відкриття школи в селі Олексіївці Михайлівської волості / X. Д.Алчевська //Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания / X. Д. Алчевська. – М.: изд. И.Д.Сытина, 1912.– С.201‒205.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь: Перун, 2009. – 1719 с.

Іваниця Г. А. Школа «Якщо добрий ти...»: уроки етики: методичні рекомендації / Г. А.Іваниця // Бібліотечка вчителя початкової школи.– 2002.– № 1.– С.1‒

Литвиненко О. М. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : навчальний посібник / О. М. Литвиненко. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 104 с.

Мартиненко С. М. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі / С. М. Мартиненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 1‒2. – С. 62–65.

Програма школи шляхетних українок для навчальних закладів м. Запоріжжя і Запорізької області / уклад. О. І. Яценко ; Запорізький відділ Союзу Українок [Електр. ресурс]. – Режим доступу: .

Пташнік Н. М. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пташнік Наталія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського.– Вінниця, 2012. – 20 с.

Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / упоряд., передм., комент. О. В. Проскура. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; за заг. ред. З. Н. Борисової.– К.: Вища шк.,– 511 с.