issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Становлення ціннісних орієнтацій в умовах модернізаційних змін системи освіти

Становлення ціннісних орієнтацій в умовах модернізаційних змін системи освіти

Кучина К. О.

аспірантка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 

Висвітлено наукові підходи до становлення ціннісних орієнтацій в аспекті сучасних соціальних проблем та модернізації системи освіти. Запропоновано звернути увагу на національно-культурні та загальнолюдські цінності, що зумовлюють культурне зростання особистості та входження у світову культуру. Акцентовано на необхідності культуровідповідної концепції виховного процесу.

 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, модернізація, культуровідповідна концепція, екзистенціалізм, прагматична концепція, неотомізм.

 

Література

Амонашвили Ш. А. Школа жизни: Трактат о начальной ступени образования, основанный на принципах гуманно-личностной педагогики / Ш. А. Амонашвили. ‒ М. : Издат. Дом Шалвы Амонашвили, 2000. ‒ 142 с.

Андрущенко В. П. Інтеграція цінностей: Педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. ‒ 2013. ‒ № 1. ‒ С. 5‒10.

Бех І. Д. Національна ідея у становленні громадянина-патріота (програмно-виховний контекст) / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Черкаси, 2010. – 40 с.

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века: (В поисках практико-ориентиров. образоват. концепций) / Б. С. Гершунский. ‒ М. : Интер Диалект+, 1997. ‒ 697 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко, С. Головко, С. Каверіна. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.

Молодиченко В. В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: філософський аналіз : [монографія] / В. В. Молодиченко. – К. : Знання України, 2010. – 383 с.

Окса М. М. Виховні ціннісні професійні орієнтації майбутніх учителів засобами педагогічної практики : монографія / М. М. Окса. ‒ Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. – 208 с.

Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н. Степанов, Л.М.Лузина.– М.: ТЦ Сфера, 2003.– С. 51–61.