issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ
Цифровий ідентифікатор (DOI): https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-214-226

Олександр Остапенко,
Микола Зубалій,
Микола Тимчик

 Cтаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики – формування готовності учнів старших класів до захисту Вітчизни. Актуальність зазначеної проблеми дослідження також визначається суспільним запитом щодо підвищення ефективності підготовки учнівської молоді до військової служби та захисту Вітчизни в закладах загальної середньої освіти у період фактичної війни на сході країни. Сутність та мета статті полягає у висвітленні сучасного стану готовності учнівської молоді щодо військової служби та захисту Вітчизни; визначенні та обґрунтуванні критеріїв і показників готовності старшокласників до військової служби та захисту Вітчизни; методики формування готовності учнів старших класів до військової служби та захисту Вітчизни в закладах загальної середньої освіти. У процесі дослідження застосовано теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення),  емпіричні методи (педагогічне спостереження, бесіда, анкетування та тестування старшокласників, педагогічний експеримент [констатувальний, формувальний]);статистичні методи використано з метою порівняльного аналізу результатів дослідження, з’ясування динаміки кількісних змін у рівнях готовності до захисту Вітчизни у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.  Наукова новизна досліджуваної проблеми полягає в тому, що вперше розроблено методику формування готовності старшокласників до військової служби та захисту Вітчизни у закладах загальної середньої освіти.
У роботі уточнено сутність понять “готовність старшокласників до захисту Вітчизни”, з’ясовано, що причинами низького рівня готовності старшокласників до військової служби та захисту Вітчизни є низька обізнаність з формами військово-патріотичної роботи, відсутність бажання брати участь у різних формах позакласної роботи. Значна частина викладачів допризовної підготовки потребують методичної підготовки. Згідно з даними результатів експериментальної роботи, засвідчено кількісно-якісні зміни показників готовності щодо військової служби та захисту Вітчизни в учнів експериментальних і контрольних груп на початку й наприкінці формувальних впливів. Кількість учнів із високим рівнем готовності до військової служби в експериментальних групах зросла на 18,0 %, із середнім – на 8,0 %, а з низьким рівнем зменшилась на 26,0 %. У контрольних групах ця динаміка мала такий вигляд: кількість учнів із високим рівнем зросла на 5,0 %, із середнім – на 5,0 %, з низьким рівнем зменшилась на 10,0 %. Відповідно до отриманих результатів, дослідник робить висновки щодо ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування готовності старшокласників до військової служби та захисту Вітчизни, предметних та ключових компетентностей і доводить необхідність їх творчого використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Ключові слова: військова служба, готовність, діяльнісний підхід, захист Вітчизни, компетентнісний підхід, методи, ставлення, старшокласники, рівень, форми.

Список використаних джерел
Афанасьєв, А. О. ( 2005). Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ.
Беляева, О. А. (2015). Подготовка к воинской службе как педагогическая проблема. Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова, 81-83.
Бех, І. Д., & Чорна К. І. (2014). Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Київ.
Дзюбан В. В. (2012). Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2, 60-64. 
Єрьоменко, Е. А. (2014). Хортинг – національний вид спорту України: метод. посібник. Київ: Паливода А. В.
Зубалій, М. Д. (2003). Сутність і зміст поняття «Військове-патріотичне виховання». Освіта і управління (Т. 6, 2, 110–116).
Івашковський, В. В. (2015). Концепція військово-патріотичного виховання молоді України. У Бех І. Д. (Ред.), Теорія і методика хортингу: зб. наук праць (Вип. 3, 22-27). Київ: Паливода А.В. Кириченко, О. В. (2006). Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки. (Дис. канд. пед. наук). Херсонський державний університет. Херсон.
Максимов М. Ф. (2011). Исторические аспекты становления и развития системы военно- патриотического воспитания подростков в России. Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 11, 120-123.
Михальченко, Д. Г. & Ліцман А. В. (2015). Хортинг-Патріот: навчальна програма факультативу (гуртка). 4 роки. Київ: Паливода А.В.
Михута, И. Ю. (2012). Диагностика психофизической готовности и пригодности суворовцев к военно-профессиональной деятельности. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, (09), 57–63.
Остапенко, О. І., Зубалій, М. Д. & Шаповалов Б. Б. (2016). Концептуальні засади реформування військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України. Фізичне виховання в рідній школі, 6, 33–35.
Результати експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно- патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів щодо національно-патріотичного виховання. (2017). Міністерство молоді та спорту України, 47–56.http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/22/18/REZYLTATI_DRYK_ed.pdf
Рєзник, А. С. (2013). Особистісно зорієнтований підхід до викладання предмета «Захист Вітчизни» як основний напрям гуманізації навчально-виховного процесу. Основи захисту Вітчизни, 4, 11–13.
Тимчик, М. В. (2013). Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно- масової роботи. (Дис. канд. пед. наук). Інститут проблем виховання НАПН України. Київ.
Хорунжий, В. В. & Жирков, П. Г. (2017). Оценка состояния здоровья, образа жизни и готовности к воинской службе юношей старших классов. ФГБО ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России. Педиатр, (Т. 8, Спецвыпуск, 33-35).
Юрьев, В. К., & Жирков, П. Г. (2018). Самооценка здоровья и готовности к воинской службе старшеклассниками Якутска. ФГБО ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России. Педиатр, 9, 33-35.