issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Цифровий ідентифікатор (DOI): https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-163-173

Валерій Мачуський,
Анна Корнієнко

Стаття присвячена одній із актуальних проблем сучасної психолого-педагогічної науки – формуванню у вихованців закладів позашкільної освіти провідних цінностей, що складають ціннісні орієнтири освітнього процесу, визначення особливостей такого процесу, дослідно-експериментальній перевірці ефективності розроблених змісту і педагогічних засобів формування, відповідному узагальненню отриманих даних.
Встановлено, що система позашкільної освіти України наразі перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до якіснішого стану. Одним зі слабких місць є удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності закладу позашкільної освіти. Відповідно, потребує удосконалення зміст позашкільної освіти, його регламентація та обґрунтування на нових наукових засадах. Уточнено сутність поняття «ціннісні орієнтири» освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, котрі ми розглядаються як актуальні і перспективні цілі, плановані результати освіти, що вирішальною мірою визначають зміст і методику освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, а отже, і процесу його інноваційного вдосконалення. Встановлено, що нині виховання патріотизму як цінності у дітей та учнівської молоді є одним із основних ціннісних орієнтирів у позашкільній освіті. Визначено компоненти патріотизму як цінності: когнітивний, емоційно-ціннісний, компонент довільної спонуки (рефлексивний), практично-діяльнісний.
У статті представлено ряд нових оригінальних навчальних програм для різних напрямів позашкільної освіти, зміст яких спрямований на формування у вихованців закладів позашкільної освіти патріотизму, інтересу до народної творчості, традицій рідного краю, патріотизму, формування етнокультурних цінностей, актуальність чого набуває особливої гостроти.

Ключові слова: заклад позашкільної освіти, навчальні програми, освітній процес, ціннісні орієнтири.

Список використаних джерел
Ariskina, O. (2015). Formation of value orientations in modern education on the axiological basis of XVI-XVIII centuries grammars. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 214, 825-832. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.730
Berkowitz, M. (2011). What works in values education. International Journal of EducationalResearch, 50 (3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003
Çelikkayaa, Т., Başarmakb, & Şahind, B. (2014). Тeacher – parents’ relations in the efficiency of the value education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1106-1113. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.353
Türkkahraman, M. (2014). Social values and value education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 633-638. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.270
Бех І. Д., & Чорна К. І. (2014) Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Взято з
https://www.poltavatourcenter.pl.ua/images/downloads/Programa_patriotychnogo_vyxovannya.pdf
Бех, І. Д. (2014). Педагог у психологічно доцільній виховній самопрезентації. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік, 4, 13–16.
Бойко, А. Е., Корнієнко, А. В., Литовченко, О. В., Любич, О. І., Мачуський, В. В., Просіна О.В., Тихенко, Л. В. (2017). Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах. Київ: ТОВ «Видавництво «Сталь».
Бойко, А. Е., Корнієнко, А. В., Литовченко, О. В., Любич, О. І., Мачуський, В. В., Просіна О.В., Пустовіт, Г. П. (2017). Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах. Київ: ТОВ «Артмедіа прінт».
Гавлітіна, Т.М. (2007) Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу. Рівне: Волинські обереги.
Закон України «Про освіту». № 2145-VІІІ. (2017). – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 – Назва з екрана. 
Закон України «Про позашкільну освіту». № 1841-ІІІ. (2017). – Режим доступу: https://zakon.help/law/1841-III/edition28.09.2017/page1 – Назва з екрана.
Концепція позашкільної освіти та виховання (1996). – Режим доступу: http://res.in.ua/koncepciya-pozashkilenoyi-osviti-ta-vihovannya.html – Назва з екрана.
Литовченко, О. В. (Ред.). (2012). Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу. Київ: Педагогічна думка.
Пустовіт, Г. П. (2011). Позашкільна освіта і виховання в контексті основних напрямів реформування освіти в Україні. Міжнародний науково-технічний журнал: Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 1 (37), 293296.