issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОЛЕКТИВ ОДНОЛІТКІВ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

КОЛЕКТИВ ОДНОЛІТКІВ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Цифровий ідентифікатор (DOI): https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-144-152

Вікторія Луценко

У статті викладено теоретичні, методичні засади становлення гуманних взаємин старших дошкільників.
У статті акцентовано увагу на обґрунтуванні умов педагогічного впливу на становлення гуманних взаємин в дитячому колективі. Метою статті є презентація результатів науково-дослідної роботи щодо формування
гуманних взаємин дітей у колективі однолітків. У процесі дослідження використано методи: анкетування, розв’язання дітьми життєвих ситуацій, спостереження за поведінкою дітей, метод незакінчених речень. Аналіз отриманих даних 
дозволив виокремити рівні сформованості гуманних взаємин: низький, середній, оптимальний, високий..
Наголошено, що побудову міжособистісних взаємин зумовлює наявність особистісно - ціннісного компонента і емоційної чутливості дитини до стану інших людей, а прихильність до однолітка є визначальною у прояві дошкільником гуманного ставлення. Порівняння отриманих результатів з науковими доробками, які стосуються певних аспектів сформованості гуманних взаємин дошкільників, виявило, що презентоване дослідження підтверджує та розширює результати наукових розвідок, зазначених у статті. У висновках наголошується, що результати проведеного дослідження дають підставу для
висновку про ефективність застосування розробленої цілісної моделі педагогічних умов становленню гуманних взаємин дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: гуманні взаємини, орієнтація на партнера, педагогічні умови, становлення, статева належність.

Список використаних джерел
Piaget J. (1988) De la pédagogie, Éditions Odile Jacob, Paris.
Бех І.Д. (2018) Плекаємо особистість. Заповіти Василя Сухомлинського. Дошкільне виховання. № 8. 
Бодальов О.О. (1982) Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во Моск. ун-та. 
Гончаренко А.М. (1999) Особливості виховання взаємин хлопчиків і дівчаток дошкільного віку. К.: Наук. думка.
А.В.Запорожец и современная наука о детях. Тезисы конференции, посвященной 90-летию А.В.Запорожца (1995). Москва.
Кононко О.Л. (2009) Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод.посіб. до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я» у Світі» К. : Світич, – 208 с.
Лисина М. И. (1997) Общение, личность и психика ребёнка. — М.–Воронеж: «МОДЭК».
Запорожець А.В., Неверович Я.З. (1974) О генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. № 6, 59-72.
Поніманська Т.І. (2006) Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку, Рівне: РДГУ.
Титаренко Т.М. (1991) Возникновение личности. К.: Рад.школа.
Торндайк Э., Уотсон Дж. Б. Бихевиоризм. Принципы обучения, основанные на психологии. Психология как наука о поведении. М.: АСТ-ЛТД 1998 г. 704 с.
Чорна К.І. (2005) Концепція виховання гуманітарних цінностей учнів загально -освітніх школ., К.