issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Цифровий ідентифікатор (DOI): https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-90-101

У статті репрезентовано логіку моделювання процесу формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти як важливого компонента його аксіосфери й детермінанти поведінки. Метою статті окреслено обґрунтування й розробка відповідної структурно-логічної моделі. Базовим методом поданого дослідження визначено метод моделювання, що дозволив за допомогою штучно створеної системи, відтворити більш складну систему формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО. Представлено ґрунтовні характеристики моделі, а саме: концептуальність, прогностичність, схематичність, інтегративність, структурно-логічність. Висвітлено компоненти моделі: мету як єдність її результативного й процесуального складників, пов’язаних з формуванням соціокультурних цінностей студентів ЗВО й створенням умов ефективного формування соціокультурних цінностей у межах освітнього середовища ЗВО; концептуальний компонент як поліпарадигмальну та поліпідхідну цілісність провідних освітніх парадигм та наукових підходів, які конкретизовано в стратегічних та тактичних принципах; змістовий компонент, пов’язаний з певними структурними компонентами соціокультурних цінностей, а саме, цінностями макрорівня (ціннісне та толерантне ставлення до культур та традицій народів країн світу); цінностями мезорівня (ціннісне ставлення до культурних надбань та традицій українського народу); цінностями мікрорівня (патріотичніцінності, громадянські цінності, духовні цінності); процесуальний компонент, що відбиває етапи аксіогенезу у контексті трансформації соціокультурних цінностей з нижчих у вищі, суголосно освітньому процесу в ЗВО; результат як сформованість соціокультурних цінностей студентів у аксіо зорієнтованому освітньому середовищі ЗВО. Представлено освітнє середовище ЗВО як сферу
формування соціокультурних цінностей, що є системою зовнішніх і внутрішніх, об’єктивних й спеціально створених умов.

Ключові слова: аксіогенез, аксіосфера, модель, моделювання, соціокультурні цінності, освітнє середовище.

Список використаних джерел
Barker R. G., Barker L. S. (Eds.) (2012) The Stream Of Behavior: Explorations Of Its Structure And Content. Literary Licensing, LLC
Bratko M. V. (2015). Methodology of the environmental approach in higher education. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro), 2 (4), 69 – 78. 
Бех І. Д., Вознюк В. О. & Левківський М. В. (2000) Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті творчості А. С. Макаренка). Педагогіка і психологія, 1, 5 – 17. 
Бех І. Д. Виховання особистості: Підручник. К.: Либідь, 2008.
Вознюк О. В. & Дубасенюк О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти : інтегративний підхід : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 
Выготский Л. С. (1999) Педагогическая психология. М.: Педагогика-прогресс. 
Дахин А. Н. (2007) Педагогическое моделирование и компетентность участников образования. Школьные технологии, 6, 64 – 72
Желанова В. В. (2013.) Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів : теорія і технологія: монографія / В. В. Желанова. – Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”. Зимняя И. А. (2004) Педагогическая психология. Москва: Логос
Карпенко З. С. (2009) Аксіологічна психологія особистості. Івано-Франківськ : Лілея- НВ.
Лодатко Є. О. (2007) Моделювання освітніх систем в контексті ціннісної орієнтації соціокультурного простору. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 112, 32 – 40.
Михеев В. И. (2006) Моделирование и методы теории измерений в педагогике (3). Москва: Ком Книга.
Радчук Г. К. (2012) Психологічні засади професійного аксіогенезу. Психологія особистості, 1 (3), 99 – 108.
Сорокин П. А. (1992) Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат.
Черныш Н. О. Ровенчак (2006) Основные понятия и положения социокультурного подхода и специфика применения их в социологии. Социология: теория, методы, маркетинг. 1., 37 – 53.
Штофф В. А. (1966) Моделирование и философия. Ленинград: Наука.