issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Н. А. Шкляр

У статті представлено аналітичний огляд науково-методичних праць з проблеми соціалізації дошкільників та використання вцьому процесі творів художньої літератури як засобу формування соціальної обізнаності дітей. З’ясовано, як науковці і практики оцінюють соціально-виховний вплив художнього слова, художньо-мовленнєвої діяльності на соціальний розвиток зростаючої особистості, переорієнтацію цінностей, підтверджують їх роль у формуванні соціального досвіду дітей. Розглянуто підходи до визначення механізмів сприяння особистісному розвитку дошкільнят у сприятливому соціальному контексті, пов’язаному з активізацією в освітньому процесі дитячого співтовариства та збагачення дитячої субкультури.

Ключові слова: дитина дошкільного віку, соціалізація, твори художньої літератури, засіб соціалізації.

Література
1. Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : методичний посібник / [Г. Бєлєнька,
Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Маршицька, С. Нечай, Г. Орлова, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська,
Н. Шкляр] ; за заг. ред. Н. Гавриш. – Х. : Мадрид, 2015. – С. 185-186.
2. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці : монографія. – Донецьк : ТОВ “Лебідь”, 2001. – 218 с. 
3. Гавриш Н. В. Художньому слову – гідне місце в освітньому процесі / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2006. – № 3. – С. 15-19.

4. Діти і соціум : особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : [монографія / А. М. Богуш,
Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін.]; наук. ред. А. М. Богуш; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ, 2006. – 368 с.
5. Иванова Н. В. Особенности и значение детской субкультуры // Педагогіка, 2005. – № 7.
6. Просенюк А. І. Виховання інтересу до змісту художнього твору в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка” / А. І. Просенюк /
ДЗ “Південноукр. Нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 20 с.
7. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 237. 
8. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – К. : “ЕксОб”, 2004. – С. 240.
9. Український педагогічний енциклопедичний словник. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.