issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

І. М. Шкільна

У статті висвітлено теоретичний аспект формування у старших підлітків національно-культурної ідентичності; проаналізовано праці філософів, психологів і педагогів, присвячені означеній тематиці. Старший підлітковий вік розглядається як найбільш сенситивний щодо морального становлення, інтеріоризації цінностей, формування моральних якостей. Сучасне українське суспільство переживає складний період творення нової ціннісної системи,
що впливає передусім на освітній процес і має бути враховано всіма його учасниками.

Ключові слова: національно-культурна ідентичність, моральні цінності, старші підлітки.

Література
1. Бех І. Д. Ідентифікація у вихованні та розвитку особистості / Іван Дмитрович Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4 (81). – С. 42–49.
2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – Боффало-Мюнхен, 1957. – С. 95.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 162. 
4. Журба К. О. Вікові особливості виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи / К. О. Журба // Матеріали VII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій : у 2-х т. / [упор. Назаренко Г. А.]. – Черкаси : ЧОІПОПП,2015. – Т.1. – С. 62–66.
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / А. В. Толстых (общ. ред. и предисл.), А. Д. Андреева (пер.). – М. : Изд. группа “Прогресс”, 1996. – 344 с.
6. Энциклопедия. Культурная идентичность. [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/
kulturnaya-identichnost.html
7. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: моногр. / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
8. Цельмина М. В. Психологические условия развития идентичности личности : автореф. дисc. на соискание уч. степени канд. психол. наук : 19.00.01 / М. В. Цельмина. – Новосибирск – 2003. – 21 с.
9. Ушинський К. Д. Рідне слово // Вибр. пед. тв. : У 2-х т. – К. : Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 127.
10. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. – 1994. – № 10. – С. 112-123. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.phi1osophy.ru/1ibrary/vopros/05.htm1.
11. Філіпчук Г. Національна ідентичність: культурно-освітній
вимір : монографія / Григорій Філіпчук. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – 304 с.
12. Шаров А. В. Взаимодействие культур и проблема идентичности // Общечеловеческое и национальное в философии: ІІ международная науч.-практич. конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.) : матер. выст. / под общ. ред. И. И. Ивановой. – Бишкек, 2004. – С. 171–176.
13. Smith A. D. National Identity / A. D. Smith. – University of Nevada Press, 1991. – 226 p.