issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СФОРМОВАНІСТЬ СТАТУСНОРОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

СФОРМОВАНІСТЬ СТАТУСНОРОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

В. М. Шахрай, м. Київ

У статті висвітлюються результати дослідження сформованості статусно-рольового компонента соціальної компетентності учнів старшої школи. Зосереджується увага на таких аспектах соціально-рольового компонента соціальної компетентності, як громадянський, сімейний, трудовий, культурно-дозвіллєвий. Здійснюється аналіз отриманих даних і формулюються висновки щодо необхідності соціально-педагогічного сприяння в розвитку соціально-рольового компонента соціальної компетентності старшокласників.

Ключові слова: соціальна компетентність, статусно-рольовий компонент, соціальні ролі, дослідження, старшокласники.

Література
1. Горностай П. П. Личность и роль : ролевой подход в социальной психологии личности / П. П. Горностай ; АПН
Украины, Ин-т соц. и полит. психологии. – Киев : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.
2. Мюнклер Х. Гражданская компетентность [Электронный ресурс] / Херфрид Мюнклер. – Режим доступа : http://pavroz.ru/munkler-civic-competence, свободный. – Загл. с экрана. –[Дата обращения : 25.06.2017].
3. Шахрай В. М. Критерії та показники визначення сформованості соціальної компетентності особистості // Народна
освіта : електронне наукове фахове видання. – 2011. – Випуск № 3 (15). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/15/statti/shahray.htm.