issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

О. Л. Хомич

У статті здійснено дефініційний аналіз поняття “про соціальна поведінка”; розглянуто основні підходи до формування просоціальної поведінки; схарактеризовано особливості підліткового віку у контексті дослідження. Наведено результати онлайн-опитуванняучнів основної школи щодо сформованості в них просоціальної поведінки. Зроблено висновок, що рівень сформованості такої поведінкишколярів загалом задовільний.

Ключові слова: просоціальна поведінка, учні основної школи, формування просоціальної поведінки, життєві навички.

Література
1. Андреев В. И. Педагогика / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2006. – 608 с.
2. Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» /
М. І. Бабкіна. – К., 2009. – 20 с.
3. Концепція формування превентивного виховного середовища (проект) / В. М. Оржеховська, В. І. Кириченко,
О. О. Єжова, Т. Є. Федорченко // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”. – Ніжин : НДУ імені Миколи
Гоголя. – 2013. – № 2. – С. 41–48.
4. Кириченко В. І. Теоретичні засади формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2014. – № 7. – С. 71–79.
5. Тарасова Т. В. Сучасні форми й методи формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу / Т. В. Тарасова, В. Б. Нечерда, О. Л. Демянчук // Теоретико-
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Київ : Інститут проблем виховання НАПН України. – 2015. – № 19(2). – С. 291–305.
6. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу / [В. І. Кириченко, О. О. Єжова, В. Б. Нечерда та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 244 с.
7. Звіт про результати дослідження ефективності проекту «Вчимося жити разом». Компонента «Навчання життєвим
навичкам» [Електронний ресурс] / Портал превентивної освіти [сайт]. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcazN4Nkl3YndhcEU.