issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ У ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ СКАУТСЬКОГО НАПРЯМУ: МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ФОРМ ТА МЕТОДІВ РОБОТИ

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ У ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ СКАУТСЬКОГО НАПРЯМУ: МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ФОРМ ТА МЕТОДІВ РОБОТИ

Н. В. Харченко

У статті розглянуто скаутинг та виховний потенціал ска утського руху як одного з найпоширеніших та найдієвіших у світі розкрито феномен критичного мислення, особливості його роз витку у виховній практиці скаутських організацій та об’єднань; подано методичний коментар щодо форм та методів роботи для розвитку у підлітків критичного мислення в діяльності громадських розвитку у підлітків критичного мислення в діяльності громадських форм та методів, розкрито їх сутність та зміст.

Ключові слова: критичне мислення, громадські дитячі об’єднання, скаутинг, форми і методи роботи, підлітки.

Література
1. Дементієвська Н. П. Стратегії розвитку навичок критичного мислення учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету,
Програма спецкурсу підвищення кваліфікації викладачів системи післядипломної педагогічної освіти, Проект Світового банку “Рівний доступ до якісної освітив Україні” [Електронна публікація]. – Режим доступу: http://www.scribd.com/
doc/33487253/.
2. Інтернет-орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : монографія / [авт. кол.: Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, І. В. Соколова ; за редакцією Ю. О. Жука] ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : Атіка, 2014. – Пластовий портал [Електронний ресурс]. URL: www.plast.org.ua.
3. Пометун О. І. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії // Історія і суспільствознавство в школах
України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 2.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. ; наук. ред., передм.
О. І. Пометун. – К. : Плеяди, 2006. – 220 с.