issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ВИХОВАННІ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ВИХОВАННІ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. С. Тихонькова

У статті розкрито вікові особливості старших підлітків у вихованні самоствердження засобами спортивно-ігрової діяльності. З цією метою проаналізовано психологічні та анатомо-фізіологічні вікові особливості учнів 7-9 класів та їх урахування у процесі спортивно-ігрових занять. Автором доведено, що правильне використання вікових особливостей під час спортивно-ігрової діяльності позитивно впливає на виховання самоствердження старших підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: вікові особливості, старші підлітки, самоствердження, виховання самоствердження, спортивно-ігрова діяльність, загальноосвітні навчальні заклади.

Література
1. Безкоровайна О. В. Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання НАПН України. – К., 2010. – 460 с.
2. Бех І. Д. 
Виховання особистості: у 2-х книгах - К.: Либідь, 2003
3.Булах І. C. Психологія особистісного зростання підлітка : монографія / Ірина Сергіївна Булах. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 340 с.
4. Гладилина В. И. Культурно-досуговая деятельность как средство самоутверждения и самовыражения личности подростка : автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук. – СПб., 2008. – 20 с.
5. Жизномірська О. Я. Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків : дис. … канд. психол.наук : 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 277 с.
6. Ильин Е. П. Психология спорта / Евгений Павлович Ильин. СПб. : Питер, 2016. – 352 с.
7. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон;. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
8. Отрицательный угол : Подросток : цели самоутверждения / сост. С. М. Артюхов. – М. : Мол. Гвардия, 1990. – 254 с.
9. Попов А. Л. Спортивная психология : учебное пособие для физкультурных вузов / А. Л. Попов. – М. : Флинта, 2013. – С. 39-55.
10. Тимчик М. В. Форми і методи патріотичного виховання старших підлітків у процесі спортивно-ігрової діяльності / М. В. Тимчик // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2013. – №2(37). – С. 48–51.
11. Тимчик М. В. Єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом / М. В. Тимчик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 313–321.