issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІ СТОСУНКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ШЛЯХ ДО ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІ СТОСУНКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ШЛЯХ ДО ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Л.Г.Стахів, С. В.Волошин

У статті висвітлено проблему застосування суб’єктсуб’єктних стосунків учителя та учня початкової школи як одногоіз шляхів до особистісно зорієнтованого навчання та виховання. Розкрито понятійний апарат: “спілкування”, “педагогічне спілкування”, “діалогізація навчання” тощо. Виокремлено позитивні фактори діалогізації, стилі та форми спілкування та основні стилі керівництва вчителем навчальної діяльності учнів початкової школи. Проаналізовано головні причини низької культури спілкування вчителя таучня. Акцентовано увагу на створенні позитивного психологічногоклімату на уроці, здійсненні ситуації успіху як важливого проявугуманізму. Також показано основні вимоги до взаємин у системі “учитель – учень як суб’єкт-суб’єкт”.

Ключові слова: суб’єкт-суб’єктні стосунки, учитель початкової школи, учні початкової школи, особистісно орієнтоване навчання та виховання.

Література
1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науковометодичний посібник / І. Д. Бех; Інститут змісту і методів
навчання. – Київ, 1998. – 204 c.
2. Лопатинська В. Морально-гуманістичний зміст спілкування // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 27–30.
3. Педагогічна майстерність : підручник / І. Я. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; / За ред. І. А. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с.
4. Психологія спілкування: підручник / М. М. Філоненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 224 с.
5. Освітні технології : навчально-методичний посібник / За ред.О.М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 70–90.
6. Стойловська О.М. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності студентів // Педагогическое майстерство преподавания высшей школы. – 2016. – № 4. – С. 154–155.
7. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.