issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

ДІАГНОСТИКА ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

О. В. Роговець

У статті обґрунтовано важливість виховання правової свідомості підлітків, схарактеризовано особливості підліткового віку, які впливають на розвиток, забезпечують дієвість цього процесу, підтримують чи гальмують його. Уточнено сутність правосвідомості підлітків. Визначено критерії, показники вихованості правосвідомості підлітків відповідно до виокремлених цінностей. Наведено зміст і методику констатувального етапу експериментальної роботи, проаналізовано та узагальнено його результати щодо виявлення рівнів правової свідомості підлітків.

Ключові слова: правова самосвідомість, правосвідомість, підлітки, діагностика виховання.

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
2. Анн Л. М. Психологический тренинг с подростками. – СПб. : Питер, 2007. – 271 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К. : Генеза, 1997. – 400 с. 
4. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : [монографія] / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. – Х. : Право, 2009. – 352 с.