issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МУЗИЧНА ГРАФІКА У ВИХОВАННІ ХУДОЖНЬОТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

МУЗИЧНА ГРАФІКА У ВИХОВАННІ ХУДОЖНЬОТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О. К. Рахманова

Стаття присвячена темі актуалізації синестезійних основ естетичної свідомості в теорії і художньо-виховній практиці педагогічної освіти. Йдеться про візуалізацію як умовне створення дитиною картин, малювання подій, образів, відтворення відчуттів, що забезпечує можливість виражати своє ставлення до навколишнього світу. Виокремлюється метод музичної графіки як візуального відображення музичного образу засобами образотворчого мистецтва. Зроблено висновки про виховний вплив музичної графіки на розвиток образно-асоціативного мислення молодших школярів, їх емоційної сфери, щодо сприяння пізнанню мови й засобів різних видів мистецтв, стимулювання творчого самовираження учнів і їх спілкування на теми мистецтва.

Ключові слова: синестезія, художньо-творча синестезійність, візуалізація, музична графіка, інтеграція, молодші школярі.

Література
1. Галеев Б. М. Синестезия и музыкальное пространство // Музыка - культура – человек : сборник. – Свердловск : УрГУ, 1991. – Вып. 2. - С. 36-43
2. Зыль О. Н. Методолого-теоретические подходы к формированию эстетического интереса детей старшего дошкольного возраста / О. Н. Зыль. – Весцi БДПУ, 2006. - №3(49). - С. 42-47.
3. Камышникова С. В. Невербально-синестетический аспект музыкального восприятия (на материале инструментальной 
музыки барокко) : автореферат дис. на соискание науч. степени кандидата искусствоведения : 17.00.02 / С. В. Камышникова // Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки 2007. - 22 с.
4. Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. - Минск : Современное слово, 2005. – 720 с.
5. Расников Г. В. К вопросу о природе феномена синестезии / Г. В. Расников. // Вестник МГУ, серия 14, Психология. -
Москва : Издательство МГУ, 2006. – С. 28-56.
6. Трофимова И. А. Музыкальная графика как проявление синестезии / И. А. Трофимова // Проблема комплексного изучения художественного творчества. – Казань : Изд-во КГУ, 1980. – С. 113-119.
7. Школяр Р. В. Теория и методика музыкального образования детей : научно-методическое пособие / Л. В. Школяр, М. С. Красносильникова, Е. Д. Критская и др. – 2-е изд. - М. : Флинта; Наука, 1999. – 336 с.
8. Яконюк В. Л. Высшая музыкальная школа в контексте реформы музыкального образования. Вопросы методологии / В. Л. Яконюк. – Весцi БДАМ, 2001. - №1. - С. 8-12.