issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ

І. В. Ратинська

У статті розкрито методику діагностування рівнів вихованості моральної відповідальності студентів; визначено когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний критерії та їх показники. Представлено комплекс діагностувальних методів: анкетування, опитування, “мозковий штурм”, етична бесіда, творчі завдання, аналіз проблемних ситуацій, педагогічне спостереження, метод експертної оцінки, ранжування, використання яких забезпечило об’єктивність
і вірогідність отриманих результатів. Виявлено мотиви моральної відповідальності студентів та основні чинники, що впливають на моральну відповідальність (етичні, родинні, конфесійні, соціальні, особистісні, мотиваційно-вольові, творчі).

Ключові слова: моральна відповідальність, діагностувальні методи, педагогічне спостереження, рівні вихованості, студенти.

Література
1. Журба К. О. Діагностика рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (за методикою “смисложиттєві цінності” Д. Леонтьєва) / К. О. Журба // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. №14. С. 44-48.
2. Журба К. О. Методика вивчення стану вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи /
К. О. Журба // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць/ Інститут проблем виховання НАПН України. Вип.1, кн.1. Київ, 2016. – С. 189-200.
3. Шкільна І. М. Використання інноваційних форм та методів виховання моральної самосвідомості старших підлітків у

позакласній діяльності / І. М. Шкільна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.
наук. праць / Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20, кн. 2. – Київ, 2016. – С. 315–324.
4. Шкільна І. М. Чи відповідальна ти людина. Тренінгові заняття для учнів 9–11-х класів / І. М. Шкільна // Шкільний світ. – №23 (727). – 2015. – С. 14–15.