issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

А.В. Плужнік

У статті аналізуються сутність та структура комунікативної культури студентів ВНЗ у психолого-педагогічних
дослідженнях, концептуалізується визначення комунікативної культури та розглядається її структура шляхом вивчення аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, виокремлюється три взаємозалежні складники комунікації, які визначають аналітичну модель комунікативної культури.

Ключові слова: комунікативна культура, структура комунікативної культури студентів, аналітична модель комунікативної
культури.

Література
1. Безклубенко С. Аспекты морфологии культуры Украины: генезис, типология / С. Безклубенко – K., 2011. – 288 с.
2. Бодалёв А. А. Личность и общение. / А. А. Бодалев. – М.: Педагогика, 1983.
3. Емельянов Ю. В. Активные групповые методы социально-педагогической подготовки специалистов. / Ю. В. Емельянов // Вопросы психологии. – 1993. – №4. – С. 69–73.
4. Закон України “Про освіту”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. – Назва з екрану.
5. Знаменська С. В. Педагогічні умови формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки
у вищому навчальному закладі: дис. канд. пед. наук: 13.00.06 / С.В. Знаменська. – Ставрополь, 2004. – 169 с.
6. Куніцина В. Н. Труднощі міжособистісного спілкування / В. Н. Куніцина. – СПб. : ЕКСМО, 2009.
7. Лебедев О. Е. Управление образовательными ситемами/ О. Е. Лебедев. – М., 2004.
8. Мудрик А. З. Социализация в смутное время / А. З. Мудрик. – М. : Знание, 1991. – 80 с.
9. Педагогічна майстерність та педагогічні технології: навч. посіб. / Під ред. Л. К. Гребьонкінa. – 3-є вид., випр. і доп. – М., 2001. – 256 с.
10. Сурнін Д. І. Структура і зміст комунікативної компетентності фахівця фізичної культури та спорту / Д. І. Сурнін // Молодий вчений, 2012. – №5. – С. 505 – 507.