issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 6-7 РОКУ ЖИТТЯ

ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 6-7 РОКУ ЖИТТЯ

Л. Є. Пєчка

У статті досліджується визначення змістових компонентів, критеріїв, показників сформованості основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя. Охарактеризовано основні наукові підходи до вивчення поняття “ціннісне ставлення до здоров’я”. Окреслено зміст духовного, фізичного, соціального та психічного здоров’я дітей. Проаналізовано структурні компоненти ціннісного ставлення до здоров’я.

Ключові слова: ціннісне ставлення, здоров’я, змістові компоненти, критерії, показники сформованості, діти 6-7 року життя.

Література
1. Антонова Л. Н. Психологические основания реализации здоровьезберегающих технологий в образовательных учреждениях/ Л. Н. Антонова, Т. И. Шульга, К. Г. Эрдынеева. – М. : Изд-во МГОУ, 2004. – 100 с.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. / В. П. Беспалько – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Вишневський П. Р. Удосконалення педагогічного управління навчальним процесом у вищому військовому навчальному
закладі на основі інноваційних технологій: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.04 / Вишневський Петро Ростиславович. –
Хмельницький, 2005. – 205 с.
4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко; під ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
5. Денисенко Н. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н. Денисенко // Дошк. вихов. – 2008. – № 9. – С. 3–5.
6. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К., 2003 – 196 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 720 с.
8. Савчин М. Динаміка мотивації відповідальної поведінки особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 39 –49
9. Тернопільська В. І. Соціально-комунікативні культури школяра: шляхи сходження. Монографія. – Вид-во ПП “Рута”,
2008. – 300 с.
10. Философский энциклопедический словарь Редкол.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Королев, В. Г. Панов М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.