issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Т. К. Окушко, м. Київ

У статті розглянуто питання впровадження особистісно орієнтованих технологій національно-патріотичного виховання
у громадському об’єднанні учнівської молоді. Представлено логіку організації експериментально-практичного (формувального) етапу дослідження теми НДР лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Охарактеризовано концептуальну основу, зміст та процес реалізації осбистісно орієнтованих технологій патріотичного виховання.

Ключові слова: національно-пвтріотичне виховання, особистісно орієнтовані технології, громадські об’єднання, учнівська
молодь.

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч.посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія
“Альма-матер”).
2. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб / І.Д. Бех, В.І. Кириченко, 
Ж.В. Петрочко. – Харків : “Друкарня Мадрид”, 2016. – 140 с. Видання 2-ге, змінене.
3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.:
В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ;
за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с. – Бібліогр. : с. 21. – (До 25-річчя незалежності України).
4. Окрилені Україною (тренінг з національно-патріотичного виховання молоді) : посіб. / Ж.В. Петрочко, В.І. Кириченко. –
Харків : Видавець Панов А.М., 2016. – 134 с.
5. Энциклопедия образовательных технологий: В 2Т. Т.2.М.:НИИ школьных технологий, 2006, – 816 с. (Серия “Энциклопедия образовательных технологий”.)