issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

В. Б. Нечерда, Б. Б. Шаповалов

Cтаття присвячена деяким питанням формування готовності підлітків уразливих категорій до виживання в різних екстремальних ситуаціях сьогодення. Автори, на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, визначають явище готовності, зокрема формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях, та розглядають соціально-психологічні особливості підлітків уразливих категорій. В центрі уваги дослідників сучасні
національні системи формування готовності особистості до дій в екстремальних ситуаціях – хортинг і поліцейський хортинг.

Ключові слова: готовність, готовність до дій в екстремальних ситуаціях, підлітки уразливих категорій, хортинг, поліцейський хортинг.

Література
1. Козяр М. М. Професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах : навч. посіб. / М. М. Козяр. – Львів : ЛДУ
БЖД, 2009. – 220 с.
2. Нечерда В. Б. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Нечерда Валерія Борисівна. – Київ, 2015. – 297 с.
3. Нечерда В. Б. Формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах: до проблеми дослідження / Валентина Кириченко, Валерія Нечерда, Тетяна Тарасова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 56. – С. 167–174.
4. Шаповалов Б. Б. Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях у процесі військово-патріотичного вихо-
вання (на прикладі хортингу) / Б. Б. Шаповалов // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 63–69.
5. Шаповалов Б. Б. Система самозахисту та виживання як засіб формування готовності старшокласників до поведінки
в екстремальних ситуаціях / Б. Б. Шаповалов // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педа-
гогіка та психологія” : зб. наук. пр. / ред. кол. Щербан Т. Д. (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. − С. 140–144.