issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

О. Л. Морін

Представлено розгляд особистісного аспекту професійного самовизначення учнів з метою виявлення закономірностей перебігу досліджуваного процесу. Закономірності професійного самовизначення особистості трактуються як стійкі, повторювані, об’єктивно наявні істотні зв’язки у взаємодії суб’єктів профорієнтаційної діяльності, реалізація яких сприяє забезпеченню його ефективності. З метою застосування виявлених закономірностей у практиці профорієнтаційної роботи запропоновано впровадження в систему освіти особистісно орієнтованої парадигми виховного процесу.

Ключові слова: професійне самовизначення, особистість, профорієнтація, закономірності.

Література
1. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Том 1. – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 840.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб. : Питер, 2008. – 398 с.
3. Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение (личност. аспект) : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Бори-
сова Елена Михайловна. – М., 1995. – 411 c.
4. Левитов Н. Д. Психология труда / Н. Д. Левитов. – М.: Учпедгиз, 1963. – 640 с.
5. Массанов А. В. Формирование психологической готовности старших подростков к профессиональному самоопределению : автореф. дис. … канд. пед. наук. / Массанов Анатолій Вікторович. – К., 1988. – 23 с.
6. Морін О. Л. Теоретичні основи дослідження проблеми професійного самовизначення учнівської молоді / О. Л. Морін //
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання
НАПН України – 2016. – Вип. 20, кн. 2. – С. 21–32.