issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВНИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “МІФОЛОГІЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ”

ВИХОВНИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “МІФОЛОГІЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ”

Є. В. Миропольська

Стаття присвячена деяким питанням методики навчання нового курсу “Міфологія як феномен культури”, що виклада-
ється в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Висвітлено питання ролі міфології як явища культури і стратегії ефективного виховного розгортання матеріалу перед студентами шляхом акцентування низки міфологем.

Ключові слова: міфологія, архетип, міфологеми, навчальний курс, роль міфології, культура.

Література
1. Джойс Дж. Улисс/Джеймс Джойс – М. : Симпозиум, 2000.– 830 с.
2. Кафка Ф. Реальность абсурда / Франс Кафка – Симферополь : Реноме, 1998. – 521 с.
3. Кузьменко Н. К. Вища освіта та педагогічна думка на Чернігівщині (XVIII–XX ст.) / Н. К. Кузьменко. – К. : КНУ
імені Тараса Шевченка, 2012. – 342 с.
4. Лукиан. Собрание сочинений : 12 т. Т. 1 / Лукиан ; [под ред. Б. Л. Богаевского] / М.–Л. : AKADEMIA, 1935. – 738 с.
5. Лифар С. Спогади Ікара / Серж Лифар. – К. : Пульсари, 2007. – 192 с.
6. Мифологический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 991. – 736 с.
7. Пруст М. У пошуках утраченого часу : в семи томах. Том 1:На Сванову сторону : роман / Марсель Пруст. – К. : Юнівер,
1997 – 368 с.
8. Сватко Ю. І. Світ античного космосу і антична модель філософування: культурно-історичний та історико-
філософський коментар / Ю. І. Сватко // Наукові записки. – К. : Наука, 2009. – Т. 89. – С. 5–11.
9. Юнг К. Г. Божественный ребенок / К. Г. Юнг – М. : Олимп 1997. – 400 с.
10. Юнг К. Г. Дух в человеке, искусстве и литературе / К. Г. Юнг – Минск : Харвест. – 2003. – 384 с.
Е. В. Миропольская Воспитательный аспект учебного курса “Мифология как феномен культуры”
Национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, (40 Ярославов Вал, г. Киев, Украина)