issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального з

Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального з

В. В. Маршицька

У статті розкривається сутність емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до соціальної дійсності; обґрунтовано та cхарактеризовано принципи, етапи, методи і засоби виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу, які ста- новлять основу розробленої особистісно орієнтованої технології виховання.

Ключові слова: соціалізація, емоційно-ціннісне ставлення, особистісно орієнтована виховна технологія, старший дошкільний вік, дошкільний навчальний заклад.

Література

1. Голованова Н.  Ф. Социализация и воспитание ребенка / Н. Ф. Голованова. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
2. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку  : монографія / А.  М.  Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко ; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
3. Дитина у сучасному соціопросторі: навчальний посібник / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова [та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко. – К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с.
4. Кононко  О.  Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). − К. : Стилос, 2000. − 336 с.
5. Рогальська  І.  П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід : монографія. – К. : Міленіум, 2008. – 400 с.
6. Соціальна педагогіка  : словник-довідник / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : Планер − 2009. − 542 с.
7. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / Г.  Бєлєнька, С.  Васильєва, Н.  Гавриш, В.  Маршицька, С.  Нечай, О.  Острянська, О.  Полякова, В.  Рагозіна, О.  Рейпольська, Н.  Шкляр; за заг. ред. О.  Рейпольскої. – Харків  : Друкарня “Мадрид”, 2015. – 330 с.