issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

О.М. Литвишко

У статті проаналізовано як українські народні, так і авторські казки, які використовуються вихователями під час проведення інтегрованих занять в дошкільних навчальних закладах. Наведено приклади прислів’їв, приказок, загадок, які можна використати, підібравши тематично до тієї чи іншої казки. Зазначено, що сім’я і дошкільний навчальний заклад – це два інститути розвитку дитини, які формують основи соціальної компетентності дошкільника, мають великий вплив на розвиток свідомості, світосприйняття, навичок поведінки у сучасному суспільстві.

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, інтегровані заняття, казка, соціалізація, соціальна компетентність, дошкільний навчальний заклад, вихователі.

Література

1. Величко Т. Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї у формуванні соціальної компетентності дитини / Т. Величко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – №2 (57), травень, 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухом- линського, 2017. – С. 106–109.
2. Гавриш Н. Сучасне заняття: формальні, змістові та струк- турні ознаки // Н.В. Гавриш / [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://slovyanochka.at.ua/publ/suchasne_zanjattja_ formalni_zmistovi_ta_strukturni_oznaki/1-1-0-5.
3. Казкар [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://kazkar. info/ua/char_vn_kazki/.
4. Могильний А.П. Культура і особистість: Монографія / А.П. Могильний. – К. : Вища шк., 2002. – 303 с. 364
5. Рогальська-Яблонська І.П. Педагогіка соціалізації: особли- вості патріотичного виховання дітей дошкільного віку // Збірник наукових праць Уманського державного педа- гогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – В. 2. – C. 290 – 297.
6. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С.Ф. Русова // Львів-Краків-Париж, 1993. – 127 с.
7. Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования и национальной политики / А.Я Флиер // Общественные науки и современность. – 2000. – №2. – С. 151-165.
8. Хрестоматія для читання. Твори для дітей 6 року життя / уклад. А.А. Ємець, О.М. Коваленко, О.В. Шапка. – Х. : Вид. група “Основа”, 2017. – 272 с.
9. Шишова О.М. Психолого-педагогічні чинники розвитку соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку: дис…канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О.М. Шишова, Київський національний універ- ситет імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 226 с.