issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

В.В. Лаппо

Стаття відображає результати емпіричного дослідження про- блеми сформованості емпатії як невід’ємної складової особистості студента. Автор наголошує на важливості педагогічної підтримки й заохочення кожного студента до духовного самовдосконалення як провідного чинника розвитку емпатії. Порівняння результатів констатувального та контрольного етапів дослідження засвідчили ефективність педагогічних заходів, спрямованих на зростання емпатії у студентів залучених до експерименту.

Ключові слова: емпатія, духовні цінності, студентська молодь, вищий навчальний заклад, методи дослідження, виховне середовище, позааудиторна діяльність.

Література

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
2. Безугла М. В. Формування у студентської молоді  духовно- культурних цінностей освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / М. В. Безугла: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – К, 2015. – 20 с. 
3. Красицька Н. С. Гуманізація вищої освіти – генеральна скла- дова розвитку професійної морально-духовної особистості / Н.С. Красицька [Електронний ресурс] : Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі.
4. URL: http://www.stattionline.org.ua/pravo/62/8530.
5. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994.– 480 с.
6. Тернопільська В.І. Довідник з виховної роботи зі студентами / В.І. Тернопільська.– Тернопіль : Вид-во “Богдан”, 2014. – 184 с.
7. Тернопільська В.І. Соціально-комунікативна культура школяра : шляхи сходження : монографія / В.І. Тернопіль- ська. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2008.– 300 с.
8. Тернопільська В.І. Сучасні тенденції мотивації навчально- професійної діяльності студентів / В.І. Тернопільська // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. праць. К. : НУОУ, 2012. – Вип. 5(30).– С. 141-144.
9. Четверик-Бурчак А. Г. Механізми впливу емоційного інте- лекту на успішність життєдіяльності особистості : дис. … канд.. психол. наук: спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / А.Г. Четверик-Бурчак. – Дніпропе- тровськ, 2015. – 187 c.