issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

М.С. Копчук-Кашецька

У статті представлено результати теоретичного аналізу сутнісно-функціональної природи морально-етичних цінностей на сучасному етапі науково-педагогічних досліджень. Подано авторське розуміння структури морально-етичних цінностей, найважливіші компоненти якої пояснюють специфіку і механізми їх формування і функціонування. Здійснено типологізацію морально-етичних цінностей: за ставленнями до себе, до оточуючих, до природного середовища, до Батьківщини, до навчально-трудової діяльності.

Ключові слова: особистість, цінність, морально-етичні цінності, пізнавально-гуманістична функція, сенсо-імперативна функція, ціннісно-регулятивна функція.

Література
1. Бех І.Д. Виховання особистості / Іван Дмитрович Бех.– К. : Либідь, 2003.- 278 с. ( Твори у 2-х кн. / І.Д.Бех; Кн.1.)
2. Бех І.Д. Програма курсу “Етика” для 5-6 класів загальноосвітньої школи / І.Д.Бех, Н.І.Ганнусенко, К.І.Чорна // Шкільний світ. - 2004.-№15(239) – С.5-18.
3. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Омелян Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
4. Етика: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. / [В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін. ] – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.
5. Иванов В.Г. Этика / Владимир Георгиевич Иванов. – СПб. : Питер, 2006. – 176 с.
6. Культорологічний словник – довідник / [авт-уклад. Гіптерс З.В.]. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 328 с.
7. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Віктор Аронович
Малахов. – К. : Либідь, 2004. – 384 с.

8. Мишаткіна Т.В. Этика: Практикум: пособие [для студентов вузов] / Татьяна Викторовна Мишаткина. – Мн. : ТетраСистемс, 2003. – 320 с.
9. Петронговський Р.Р. Українське народознавство: навчальнометодичний посібник/ Петронговський Р.Р., Якухно І.І. .-
Житомир : Полісся, 2002. – 135 с.
10. Соціально-педагогічний словник / [уклад. В.В.Радул та ін.]. – К. : “ЕксОб”, 2004. – 304 с.
11. Сухомлинська О.В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук /Ольга
Василівна Сухомлинська. – Київ : Добро, 2006. – 43 с.