issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗМІСТОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗМІСТОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Д. І. Конончук

Розкрито необхідність соціально-педагогічної підтримки без- печної поведінки підлітків. Наголошено на вікових особливостях розвитку особистості у підлітковому віці, які спричиняють потра- пляння підлітків у складні життєві ситуації, що мають важкі наслідки для здоров’я і благополуччя. Схарактеризовано різні підходи до розуміння змісту соціально-педагогічної підтримки як наукової категорії і напряму діяльності соціального педагога. Визначено зміст поняття “соціально-педагогічна підтримка безпечної поведінки підлітків”; мету, особливості, структуру, принципи соціально-педаго- гічної підтримки як напряму соціально-педагогічної діяльності. Підкреслено, що ефективна соціально-педагогічної підтримка безпечної поведінки підлітків передбачає партнерську взаємодію всіх суб’єктів соціально-педагогічної діяльності у відкритій соціально-педагогічній системі.

Ключові слова: підтримка, педагогічна підтримка, соціально-педагогічна підтримка, безпечна поведінка, підлітки.

Література

1. Алєксєєнко Т. Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – 172 с.
2. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – Київ, Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
3. Дейніченко Т.  І. Педагогічна підтримка в системі роботи вчителя / Т.  І. Дейніченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Х. : ОВС, 2002. – Випуск 22. – С. 88–92.
4. Дронова Е. Н. Социально-педагогическая поддержка подростков в деятельности социального педагога образо- вательной школы : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Елена Николаевна Дронова. – Барнаул, 2004. – 192 с. 320
5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.
6. Заверико Н.  В. Соціально-педагогічна підтримка підлітків у притулку для неповнолітніх / Н. В. Заверико [Електро- нний ресурс] // Вісник Запорізького національного універ- ситету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 2. – Режим доступу: http:// web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/Pedagogi-2-2009/077-80.pdf.
7. Лесіна Т.  М. Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх соціальних педагогів до анімаційної діяльності  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 / Тетяна Миколаївна Лесіна. – Луганськ, 2009. – 224 с. 8. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детства. Муниципальная система / Л. Я. Олиференко. – М. : Нар. образование, 2002. – 112 с.
9. Соціальна педагогіка : словник-довідник / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : Планер. – 2009. – 542 с.
10. Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки : теорія і практика / Н. М. Чернуха // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2012. – № 6. – С. 179–182