issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МИСТЕЦЬКІ УПОДОБАННЯ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ СУБ’ЄКТІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

МИСТЕЦЬКІ УПОДОБАННЯ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ СУБ’ЄКТІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

О. А. Комаровська

У статті розглянуто дефініцію мистецькі уподобання особистості в контексті художньо-естетичної свідомості та в зіставленні з поняттями “художній смак”, “художній інтерес”, “художня оцінка”. Актуалізовано вихідні позиції для моніторингу, діагностування та педагогічного впливу на сферу мистецьких уподобань школярів, які детерміновані динамікою і змістом сучасних процесів у художній культурі. Як базову, виокремлено позицію суб’єктності особистості. Визначено вимоги до учнів та вчителів, які є суб’єктами виховного процесу, щодо формування мистецьких уподобань.

Ключові слова: мистецькі уподобання, художньо-естетична свідомість, ціннісні орієнтації, суб’єктність, суб’єкт виховного процесу.

Література
1. Бахтин М.М. Из записей 1970-1971 годов // М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров. – М.:
Искусство, 1979. – С. 336–360.
2. Бех І.Д. Особистість у контексті орієнтирів розвивального виховання / І. Д. Бех // Інноватика у вихованні. – 2015. –
Вип. 1. – С. 7-13. 

3. Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; За заг, ред. Л. Т. Левчук. – К. : Центр учбової
літератури, 2010 . – 520 с.
4. Каган М.С. Философская теория ценности. – Санкт-Петербург, ТОО ТК Петрополис, 1997. – 205 с.
5. Комаровська О.А. Запити мистецької освіти майбутнього: до проблеми рефлексії дефінітивного поля / О. А. Комаровська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Вип.20 (1). – 2016. – С. 242–252.
6. Кримський С. Б. Принцип духовності ХХ століття. Лекція в Києво-Могилянській академії. – Відеозапис. 2002.
7. Кузікова С. Б. Суб’єктність у контексті саморозвитку особистості / С. Б. Кузікова // Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. – 2012. – № 1009. – Вип.49. – С. 40–44.
8. Леонтьев Д.А.. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. – М. : Смысл. – 2003. – 487 с.