issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. П. Касіч

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти виховання цілеспрямованості у старших підлітків засобами фізкультурно оздоровчої діяльності. З цією метою проаналізовано виховання цілеспрямованості в загальноосвітніх навчальних закладах та акцентовано на потребі залучення школярів до фізкультурно-оздоровчих заходів; розкрито поняття “цілеспрямованість”, “виховання цілеспрямованості”. Визначено умови, необхідні для виховання готовності старших підлітків до цілеспрямованості у фізкультурно-оздоровчій діяльності.

Ключові слова: цілеспрямованість, виховання цілеспрямованості, старші підлітки, фізкультурно-оздоровча діяльність я готовності старших підлітків до цілеспрямованості у фізкультурно-оздоровчій діяльності.

Література
1. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 2 / І. Д. Бех. – Чернівці : Букрек, 2015. – 640 с.
2. Горев Д. В. Воспитание целеустремленности у младших подростков в физкультурно-оздоровительной деятельности : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Денис Вячеславович Горев. – Кострома, 2004. – 149 c.
3. Колодезникова М. Г. Этнопедагогические условия формирования целеустремленности у спортсменов-подростков: на примере секций восточных единоборств : дисс. ... канд. пед.наук : 13.00.01 / М. Г. Колодезникова. – Якутск, 2004. – 151 с.
4. Кьеркегор С. Жизнь. Философия. Христианство / С. Кьеркегор ; [сост. и пер. с англ. И. Басс]. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 243 с.
5. Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений. Т. 3 / П. Ф. Лесгафт. – М. : Государственное издательство “Физкультура и Спорт”, 1956. – 440 с.
6. Оганесян Д. О. Психологическая характеристика формирования целеустремленности учащихся в процессе производственного обучения : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : 13.00.00 / Д. О. Оганесян. – М., 1959. – 14 с.
7. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. – К. : “Академвидав”, 2006. – 424 с.
8. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 2 / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1979. – 670 с.
9. Тимчик М. В. Єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом / М. В. Тимчик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 313–321.
10. Тимчик М. В. Форми і методи патріотичного виховання старших підлітків у процесі спортивно-ігрової діяльності /
М. В. Тимчик // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 2(37). – С. 48–51.

11. Философский словарь / [авт.-сост.: А. В. Андрущенко, О. А. Вусатюк, С. В. Линецкий, А. В. Шуба]. – К. : А.С.К.,
2006. – 1056 с.
12. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, А. І. Ільченко, В. І. Мудрік, К. І. Чорна ; [за редакцією
М. Д. Зубалія]. – К., 2013. – 307 с.
13. Філософський словник / [за ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдіна]. – К. : Політична література України, 1964. – 498 с