issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

НАУКОВІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ

НАУКОВІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Е. Р. Заредінова

У статті розглянуто провідні наукові підходи, що складають методологічну основу процесу формування соціокультурних цінностей відповідно до загальної схеми методологічного аналізу, що представлена чотирма рівнями методології. Обґрунтовано можливості реалізації ідей культурологічного, аксіологічного, системного, акмеологічного, діяльнісного, суб’єктного, компетентнісного, технологічного наукових підходів до процесу формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ВНЗ.

Ключові слова: науковий підхід, схема методологічного аналізу, рівні методології, формування соціокультурних цінностей.

Література
1. Бермус А. Г. Контекст и структура парадигмального подхода в современной теории образования / А. Г. Бермус
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2000/003.pdf.
2. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Є. Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 270 с.
3. Брушлинский А. В. Психология субъекта: некоторые итоги и перспективы / А. В. Брушлинский // Известия Российской академии образования. – М., 1999. – С. 30–41.

4. Желанова В. В. Реалізація поліпарадигмальної методології у сучасній вищій освіті / Н. М. Чернуха, В. В. Желанова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - К. : ТОВ “Видавниче підприємство “Едельвейс, 2014. – Вип. № 3-4. – С. 17–22.
5. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект) // И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 4. – С. 20–27.
6. Зязюн І. Філософія педагогічної антропології / І. Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал. – 2008. – № 10. – С. 51–58.
7. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – СПб., 1996. – 379 с.
8. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти / Олена Пометун // Рідна
школа. – 2005. – № 1. – С. 65–69.
9. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М. : Нар. образование, 1998. – 256 с.
10. Ткачова Н. О. Аксіологічний підхід до організації педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / Н. О. Ткачова. – Х. : Каравела, 2006. – 300 с.