issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Ю. М. Жданович, м. Київ

У статті на основі аналізу та узагальнення різних наукових тлумачень термінів “соціальна адаптація”, “соціально-психологічна адаптація”, “соціокультурна адаптація” визначено поняття “адаптація дітей вимушених переселенців”. Розглянуто умови успішної адаптації дітей-переселенців у нове соціокультурне середовище виділено об’єктивні та суб’єктивні чинники успішності адаптації.

Ключові слова: адаптація, адаптованість, соціальна адапта ція, соціально-психологічна адаптація, соціокультурна адаптація, діти вимушених переселенців, діти-переселенці, культурний шок.

Література

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
2. Блинова О. Є. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. –
2016. – Вип. 3(1). – С. 111-117.
3. Компоненты адаптационного процесса / под общ. ред.В. И. Медведева. – Л. : Наука, 1984. – 111 с.
4. Налчяджан А. А. Психологическая адаптация. Механизмы и стратегии / А. А. Налчяджан. – М. : Эксмо, 2010. – 368 с.
5. Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – С.-Пб. : Питер, 2006. – 607 с.
6. Furnham A. Culture Shock : Psychological reactions to unfamiliar environments / A. Furnham, S. Bochner. – L.& N.Y., 1994. – 240 p